User Tools

Site Tools


06467-dourados-la-gi

Dourados là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 4086,4 km², dân số năm 2007 là 186357 người, mật độ 45,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06467-dourados-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)